IELTS WRITING ACTUAL TEST – ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING
THÁNG 6/2021

Tiếp nối series, AEC tiếp tục chủ đề này với 04 bộ đề thi chính thức IELTS Writing trong tháng 6/2021. Các IELTS-heads cùng điểm qua các gợi ý về từ vựng và ý tưởng, cùng nhau luyện tập nhé!

Đề thi IELTS Writing chính thức tháng 6/2021

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 05/06/2021

 • Task 1: Pie
 • TASK 2 : Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion.
Suggested idea:
Banning dangerous sports
 • Dangerous => players can be killed or seriously injured

 (Nguy hiểm => người chơi có thể bị mất mạng hoặc tai nạn nghiêm trọng)

 • Representing violence -> encourage intrusive thinking and behaviours of viewers, especially young children.

(Đại diện cho bạo lực => khuyến khích lối suy nghĩ & hành vi bạo lực cho người xem, đặc biệt là trẻ em)

Having freedom to do any sports
 • People’s right => people can play whatever kinds of sports they like due to their favourite.

(Quyền lợi của con người khi được bất kỳ môn thể thao nào họ thích)

 • Positive effect towards players’ mental & physical health => they can enjoy and relax after hard working days.

(Có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người chơi, họ có thể xả stress)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 12.06.2021

 • TASK 1: Process
 • TASK 2: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss both views and give your own opinion.
Suggested idea:
Following the old houses’ style
 • Preserve the traditional & cultural value => promote tourism

 (Bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa => thúc đẩy du lịch)

 • Good source of education => children can absorb the beauty of their mother land’s culture.

(Hỗ trợ giáo dục => trẻ em có thể hiểu được vẻ đẹp văn hóa của quê cha đất tổ của mình)

Having freedom to build their own style for their house
 • Expense => it may cost a big amount of money to follow the  old house styles & people must choose the style that they can afford.

(Chi phí => xây nhà theo phong cách cổ thường tốn kém vì thế người ta thường chọn xây nhà theo phong cách mà họ có khả năng chi trả)

 • Effectiveness & hobby of the owner => old house style may not be suitable in the current society’s situation & trend => people’s right to choose the style that they want.

(Tính hiệu quả và sở thích của chủ nhà => các kiểu nhà cũ có thể đã không phù hợp với xu thế hiện tại => người ta có quyền chọn phong cách nhà họ muốn)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 17/06/2021

 • TASK 1: Line
 • TASK 2: Restoration of old buildings in main cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include examples from your own experience.
Suggested idea:

Developed countries => less happy

Developing countries => happier

Lesson learnt?

 • Spend most of their time working => no time for family/hobby/relaxing

 (Dành nhiều thời gian cho công việc => không có thời gian cho gia đình/sở thích/nghỉ ngơi)


 • Life standard has already been high => find nothing to be grateful for.

(Mức sống đã được đảm bảo ở mức tốt => không cảm thấy điều gì đáng để biết ơn)

 • Being grateful for everything they have => food, clothing, education due to the lack and difficulty to get these things in the past.

(Cảm thấy biết ơn vì mọi thứ mà họ có được trong cuộc sống như là đồ ăn, quần áo, giáo dục vì đây là những thứ họ khó khăn lắm mới có được trong quá khứ)

 • Wealth is only the foundation of happiness => when the base is firm enough, we should learn how to balance between work & life.

(Giàu có chỉ là bước nền của hạnh phúc, khi đã xây dựng được nền tảng hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 19/06/2021

 • Task 1: Table
 • TASK 2: Some people think that sports play an important role in the development of society. Others think they are nothing more than a leisure activity. Discuss both views and give your opinion.
Suggested idea:
Sports – important role
 • A tool for cultural exchange between nations => chance to promote tourism 

 (Hình thức giao lưu văn hóa giữa các quốc gia => cơ hội để đẩy mạnh du lịch)

 • Best way to improve mental & physical health => making friends/relaxing/building up muscle,…

(Phương pháp tốt nhất để rèn luyện sức khỏe tinh thần và thể chất => một cách để kết bạn/ giải lao/ tập luyện cơ bắp,…)

Sport – leisure activity
 • Not for financial purposes => time consuming & hard to become a professional player who can compete for money => tend to spend time on their job.

(Không thể tạo ra giá trị kinh tế => rất khó và tốn thời gian để trở thành một người chơi chuyên nghiệp để có thể có thu nhập từ thể thao => có xu hướng dành thời gian cho công việc hơn là chơi thể thao)

 • Not aware of the benefits of sports on health and other fields.

(Không biết về lợi ích của thể thao đối với sức khỏe và các lĩnh vực khác)

CÁC ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC NĂM 2021